Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh liên cầu lợn

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh liên cầu lợn ở người (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3065 /QĐ-BYT ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Click vào đường link dưới đây để tải về.